Minimum order 2 dozen.

Bacon Wrapped Scallops (per dozen)

$30.75Price